ویزای آسیا

۱۹

اردیبهشت
۱۳۹۷

ویزای آسیا

ارسال شده توسط: atour/ 506 ۰

ثیت درخواست ویزا
۱٫ Nom(s) [nom(s) de famille] (x)
نام خاتوادگی
لطفا نام خانوادگی خود را به لاتین وارد کنید. توجه داشته باشید که املای نام خانوادگی دقیقا مطابق با نام درج شده در گذرنامه باشد باشد.
۲٫ Nom(s) de naissance [nom(s) de famille antérieur(s)] (x)
نام خانوادگی شناسنامه ای یا قبلی
در صورتی که نام خانوادگی خود را تغییر داده اید، نام قبلی را وارد نمائید

۳٫ Prénom(s) (x)
نام
لطفا نام خود را به لاتین وارد کنید. توجه داشته باشید که املای نام دقیقا مطابق با نام درج شده در گذرنامه باشد باشد.

۴٫ Date de naissance (jour-mois-année)
تاریخ تولد
تاریخ تولد خود را مطلبق با تاریج درج شده در گذرنامه وارد کنید، توجه داشته باشید که تاریخ تولد به میلادی باید مرقوم گردد.

mm/dd/yyyy
۵٫ Lieu de naissance
محل تولد
لطفا نام شهر محل تولد خود را به لاتین وارد کنید. توجه داشته باشید که املای محل تولد دقیقا مطابق با نام درج شده در گذرنامه باشد باشد.

۶٫ Pays de naissance
کشور محل تولد
لطفا نام کشور محل تولد خود را به لاتین وارد کنید. توجه داشته باشید که املای کشور محل تولد دقیقا مطابق با نام درج شده در گذرنامه باشد باشد.

۷٫ Nationalité actuelle Nationalité à la naissance si différente :
ملیت فعلی ، ملیت (هنگام تولد)
لزفا ملیت خود را به لاتیم وارد نمائید. به عنوان مثال: Iranian توجه داشته باشد در صورتی که پیشتر دارای ملیتی غیز از ایرانی بوده اید در این فیلد مرقوم نمائید.

۸٫ Sexe
جنسیت
جنسیت خود را مشخص کنید.

۹٫ Etat Civil
وضیت تاهل
وضعیت تاهل خود را در این قسمت مشخص نمائید.

Autre (veuillez preciser) سایر موارد (دقیقاً ذکر شود)
۱۰٫ Pour les mineurs : Nom, prénom, adresse (si différente de celle du demandeur) et nationalité de l’autorité parentale/du tuteur légal
برای افراد زیر سن قانونی ، نام ، نام خانوادگی ، آدرس (اگرمتفاوت از نشانی متقاضی است) و ملیت والدین یا قیم قانونی
در صورتی که سن شما کمتر از ۱۸ سال می باشد و همزمان با والیدن یا قیم خود در حال درخواست ویزا می باشید نام و نام خانوادگی و ملیت والدین را مرقوم فرمائید.

۱۱٫ Numéro national d’identité, le cas échéant
شماره کارت ملی (درصورت وجود)
شماره کارت ملی و یا کارت شناسایی خود را وارد نمائید.

۱۲٫ Type de document de voyage
نوع گذرنامه ای که با آن سفر می کنید
نوع گذرنامه خود را مشخص فرمائید. توجه داشته باشید که گذرنامه ها در غالب موارد عادی می باشند

Autre document de voyage (à préciser) :(دقیقاً ذکر شود) سایر انواع جواز سفر
۱۳٫ Numéro du document de voyage
شماره گذرنامه
شماره گذرنامه خود را که با یک حرف لاتین و شماره میباشد را وارد نمائید.

۱۴٫ Date de délivrance
تاریخ صدور
تاریخ صدور گذرنامه خود را از قسمت پایین صفحه دوم گذرنامه وارد نمائید.

mm/dd/yyyy
۱۵٫ Date d’expiration
تاریخ انقضاء
تاریخانقضاء گذرنامه خود را از قسمت پایین صفحه دوم گذرنامه وارد نمائید. توجه داشته باشید در صورتی که گذرنامه شما کمتر از ۶ ماه اعتبار داشته باشد قادر به مسافرت نخواهید بود.

mm/dd/yyyy
۱۶٫ Délivré par:
مقام صادر کننده
مقام صادر کننده به معنی سازمان صادر کننده گذرنامه می باشد که برای اتباع ایرانی Immigration Police می باشد.

۱۷٫ Adresse du domicile et adresse électronique du demandeur
نشانی محل سکونت و آدرس ای میل متقاضی
آدرس محل سکونت، نشانی ایمیل خود و شماره تلفن همراه خود را وارد نمائید.

آدرس

تلفن
۱۸٫ Résidence dans un pays autre que celui de la nationalité actuelle ؟
آیا مقیم کشوری غیر از کشور تابعیت فعلی خود هستید؟
آیا اقامت کشور غیر ایران را دارید؟ در صورت داشتن اقامت کشور دوم تاریخ و مدت اعتبار کارت اقامت خود را وارد نمائید.
خیر
Oui. Autorisation de séjour ou équivalent N اجازه اقامت یا معادل آن به شماره
Date d’expiration به انقضاء
mm/dd/yyyy
*۱۹٫ Profession actuelle:
شغل فعلی
به صورت کامل شغل خود را مرقوم فرمائید.

*۲۰٫ Nom, adresse et numéro de téléphone de l’employeur. Pour les étudiants, adresse de l’établissement d’enseignement
نام،آدرس وشماره تلفن کارفرما، دانشجویان در این قسمت آدرس موسسه آموزشی محل تحصیل خود را بنویسند
اطلاعات مربوط به محل کار و کارفرما را وارد نمائید. توجه داشته باشید که در بیشتر موارد سفارت از این اطلاعات استعلام بعمل میاورد.

۲۱٫ Objet(s) principal(aux) du voyage :
نام،آدرس وشماره تلفن کارفرما، دانشجویان در این قسمت آدرس موسسه آموزشی محل تحصیل خود را بنویسند
هدف شما از سفر به کشور مقصد چه چیزی است؟

Autre (à préciser) (دقیقاً ذکر شود ) سایر موارد
۲۲٫ Etat(s) membre(s) de destination
کشور های شنگن مقصد سفر شما

۲۳٫ Etat membre de la première entrée
کشور شنگن محل اولین ورود شما

۲۴٫ Nombre d’entrées demandées

تعداد دفعات ورود خود را مشخص فرمائید.

Autre (à préciser) (دقیقاً ذکر شود ) سایر موارد
۲۵

۲۵٫ مدت زمان اقامت خود را وارد نمائید. در صورتی که ویزای ترانزیتی درخواست نموده اید تعداد روزهای ترانزیت را مشخص فرمائید.

Durée du séjour ou du transit prévu مدت اقامت ترانزیت پیش بینی شده

Indiquer le nombre de joursتعدادروز اقامت درخواستی را مشخص نمائید
۲۶٫ Visas Schengen délivrés au cours des trois dernières années ?
؟ آیا در طی سه سال اخیر ویزاهای شنگنی برای شما صادر شده است
اگر طی ۳ سال اخیر ویزای شنگن برای شما صادر شده زمان اعتبار ویزای خود را مرقوم نمائید.
خیرNon Date(s) de validité du

mm/dd/yyyy

au

mm/dd/yyyy
۲۷٫ Empreintes digitales relevées précédemment aux fins d’une demande de visa Schengen
آیا پیش از این برای تقاضای شنگن از شما انگشت نگاری به عمل آمده است؟
۲۷٫ اگر طی ۳ سال اخیر جهت اخذ ویزای شنگن درخواست داشته اید و از شما انگشت نگاری انجام شده تاریخ درخواست را وارد نمائید. در صورتی که به صورت دقیق تاریخ انگشت نگاری را در ذهن ندارید حدود زمان انگشت نگاری را وارد نمائید.
خیرNon Date, si elle est connue ( تاریخ به میلادی ) تاریخ انگشت نگاری انجام شده در صورتی که به یاد داری

mm/dd/yyyy
۲۸٫ Autorisation d’entrée dans le pays de destination finale, le cas échéant
(ویزای ترانزیت)اجازه ورود به کشور مقصد نهائی ، در صورت مقتضی
در صورتی که ویزای شما ترانزیتی می باشد مدت زمان اعتبار ویزای کشور مقصد را وارد نمائید. (این قسمت برای کسانی است که قصد مسافرت به کشورهای آمریکا، انگلستان یا کانادا را دارند و از طریق خطوط هوایی اروپایی اقدام به مسافرت می کنند.)

Délivrée par صادر شده توسط
valable du تاریخ اعتبار از

mm/dd/yyyy

au تا

mm/dd/yyyy
۲۹٫ Date d’arrivée prévue dans l’espace Schengen
تاریخ ورود به محدوده فضای شنگن
تاریخ ورود به کشور مبدا را مرقوم فرمائید

۳۰٫ Date de départ prévu de l’espace Schengen
تاریخ خروج از محدوده فضای شنگن
تاریخ خروج از کشور مقصد را مرقوم فرمائید.

mm/dd/yyyy
*۳۱٫ Nom et prénom de la ou des personnes qui invitent dans le ou les Etats membres. A défaut, nom d’un ou des hôtels ou adresse(s) temporaire(s) dans le ou les Etats membres
نام و نام خانوادگی شخص یا اشخاصی که در یک یا چند کشور عضو شنگن شمار را دعوت کرده اند. در غیر اینصورت ، نام یک یا چند هتل یا آدرس موقت خود را در طی سفربه کشورهای عضو شنگن را بنویسید

مشخصات دعوتنامه ای خود را وارد نمائید.
Adresse et adresse électronique de la ou des personnes qui invitent/ du ou des hôtels/du ou des lieux d’hébergement temporaire
هنشانی و ادرس ای میل شخص یا اشخاصی که شما را دعوت کرده اند و یا آدرس و ای میل هتل یا هتلها و محلهای اقامت موقت خود را بنویسید

Téléphone et télécopieur
(دعوت کننده یا هتلها) شماره تلفن و فاکس

*۳۲٫ Nom et adresse de l’organisation/entreprise hôte
نام و نشانی سازمان یا شرکت دعوت کنند

در صورتی که هتل رزرو کرده اید ویا در منزل دوستان یا اقوام قصد اقامت دارید مشخصات کامل به همراه آدرس و شماره تلفن خود را وارد نمائید.
Téléphone et télécopieur de L’entreprise/organisation
شماره تلفن و فاکس شرکت یا سازمان دعوت کننده

Nom, prénom, adresse, téléphone, télécopieur et adresse électronique de la personne de contact dans l’entreprise/ Organisation
نام و نام خانوادگی ، آدرس ، شماره تلفن و فاکس ف آدرس ای میل ، شخص میزبان در شرکت یا سازمان دعوت کننده

*۳۳٫ Les frais de voyage et subsistance durant votre séjour sont financés
هزینه های سفر و مخارج شما در طی اقامت به عهده
هزینه های سفر و مخارج شما در طی اقامت به عهده:
par vous-mêmeهزینه شخصی خودتان

Moyens de subsistance نوع منبع مالی
Argent liquide وجه نقد
Chèques de voyageچک مسافرتی
pCarte de crédit کارت اعتباری
Hébergement prépayéهزینه اقامت پیش پرداخت شده
Transport prépayé هزینه رفت و آمد پیش پرداخت شده

Autres (à préciser) :(ذکر شود) سایر موارد

par un garant (hôte, entreprise, organisation), veuillez préciser توسط یک ضامن (میزبان ،شرکت ، سازمان)لطفاً مورد را دقیقاً ذکر کنید

visé dans la case 31 ou 32در قسمت۳۱ یا۳۲قید شده

autres (à préciser) :(دقیقاً ذکر شود) سایر موارد

Moyens de subsistance نوع منبع مالی
Argent liquide وجه نقد
Hébergement fourni محل اقامت از قبل تدارک شده
Tous les frais sont financés pendant le séjour تمام هزینه ها طی اقامت تقبل شده
Transport payé هزینه رفت و امد ها پرداخت شده اند

Autres (à préciser) :(ذکر شود) سایر موارد
۳۴٫ Données personnelles du membre de la famille qui est ressortissant de l’Union Européenne, de l’EEE ou de la Confédération suisse
مشخصات فردی عضو خانواده ای که یکی از اعضای آن تابعیت کشورهای عضو انتحادیه اروپا یا محدوده فضای اقتصادی اروپا یا کنفدراسیون سوئیس را دارند
۳در صورتی که یکی از اقوام درجه یک شما مقیم کشورهای عضو شنگن می باشد اطلاعات کامل ایشان را وارد نمائید. کسانی که از طریق شرکت آتور سیر اقدام به دریافت ویزا می کنند لطفا این قسمت را خالی بگذارند.

Nomنام خانوادگی

Prénom(s) نام

Nationalité ملیت

Numéro du document de voyage ou de lacarte d’identité شماره مدرک سفر یا کارت شناسایی
Date de naissance تاریخ تولد
mm/dd/yyyy
۳۵٫ Lien de parenté avec un ressortissant de l’Union européenne, de l’EEE ou de la Confédération suisse
نسبت خویشاوندی با فرد تابع عضور کشور های اتحادیه اوپا یا فضای اقتصادی اتحادیه اروپا یا کنفدراسیون سوئیس
نسبت خویشاوندی خود را با اقوام ساکن کشورهای شنگن به صورت دقیق مشخص کنید.

Conjoint همسر

Enfant فرزند

Ascendant à charge والدین تحت تفکل فرزند

Petit-fils ou petite-fille نوه پسر یا دختر
ثبت درخواست

ارسال دیدگاه

لطفا یک نظر بنویسید.
لطفا نام خود را وارد کنید
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
لطفا یک ایمیل درست وارد کنید