آشنایی با تیم کاری ما

ایرج معانی

مدیرعامل

 • ۰۲۱۸۶۰۴۵۳۷۲ - داخلی ۱۰۲
 • atouradventure@gmail.com
محمود هاشمی

رئیس هیات مدیره

 • ۰۲۱۸۶۰۴۵۳۷۲ - داخلی ۱۰۳
 • atouradventure@gmail.com
مهدی سهیل فرید

مدیر داخلی

 • ۰۲۱۸۶۰۴۵۳۷۲ - داخلی ۱۰۸
 • atouradventure@gmail.com
هاله هاشمی

مدیریت و پشتیبانی تورهای داخلی و خارجی

 • ۰۲۱۸۶۰۴۵۳۷۲ داخلی ۱۰۵
 • atouradventure@gmail.com
مهدی بیگدلی

مدیر روابط بین الملل

 • ۰۲۱۸۶۰۴۵۳۷۲ -داخلی۱۰۴
 • atouradventure@gmail.com
مهدی زنگنه

مجری تورهای داخلی

سارا جعفری

کارشناس مارکتینگ تورهای ورودی

 • ۰۲۱۸۶۰۴۵۳۷۲- داخلی۱۰۷
 • atouradventure@gmail.com
شهره خلیلی

مکاتبات بین الملل

 • ۰۲۱۸۶۰۴۵۳۷۲ - داخلی ۱۰۹
 • atouradventure@gmail.com